เนื้อหาล่าสุด

ปลอดบุหรี่

     ควันบุหรี่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพั้งต่อตัวผู้สูบ

และคนไม่สูบ(แต่ได้รับสูดดมควัน) หรือที่เรียกกันว่า “ควันบุหรี่มือสอง” คือ คือ ควันจากปลายมวนบุหรี่ที่จุดไฟ

ปลอดแอลกอฮอล์

   การควบคุมอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการรณรงค์ให้พื้นที่ต่างๆ เป็นเขตปลอดเหล้า รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ปลอดอบายมุข

    อบายมุข 6 คือ วิถีชีวิต 6 อย่าง แห่งความโลภ และความหลงที่ทำให้เกิดความเสื่อม ความฉิบหายของชีวิต ประกอบด้วย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player